Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 • Základní ustanovení

  1. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny Smlouvy o Dílo, objednávky a potvrzení objednávek a jsou jejich nedílnou součástí. Při uzavírání smlouvy byl Objednatel prokazatelně seznámen s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami Zhotovitele.
  2. Komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem může probíhat formou elektronické komunikace, s čímž obě strany souhlasí.
 • Uzavření Smlouvy o Dílo

  1. K uzavření Smlouvy o Dílo může dojít na základě ústní či písemné objednávky Objednatelem u Zhotovitele a jejich přijetím a potvrzením. Podstatnými náležitostmi smlouvy jsou předmět plnění díla a cena díla.
  2. Smlouva o Dílo může být uzavřena i elektronickou formou, kdy ustanovení takové smlouvy, které upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchto Všeobecných obchodních podmínek, mají před nimi přednost.
   V ostatních, smlouvou neřešených otázkách, se smluvní vztah řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy.
 • Předmět plnění

  1. Předmětem plnění je poskytnutí služby, která je specifikována v objednávce nebo Smlouvě o Dílo a prokazatelně potvrzená.
  2. Určení předmětu díla musí být jednoznačné. Neakceptováním platných podmínek nabídky Zhotovitele, či jejich akceptování Objednatelem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy. Veškeré dohody a předání požadavků či podkladů musí být potvrzeny písemnou formou a podepsané oběma smluvními stranami a to i v případě elektronické komunikace smluvních stran.
 • Práva a povinnosti stran

  1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli zhotovit a dodat objednanou zakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve Smlouvě o Dílo, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce Zhotovitele v den uzavření smlouvy.
  2. Pro případ, že Zhotovitel přijme objednávku, kterou není schopen sám zhotovit, je za tím účelem oprávněn využít třetí osoby.
  3. Případné požadavky Objednatele na změnu Smlouvy o Dílo, pokud jsou Zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu, případně mění cenu apod., a tyto změny musí být písemně odsouhlaseny.
  4. Jestliže po uzavření smlouvy nastanou okolnosti, které nemůže Zhotovitel ovlivnit či odvrátit a brání Zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě v plnění smluvních závazků, má Zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese Zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.
  5. Zhotovitel je oprávněn odmítnout jakoukoliv objednávku dle svého uvážení.
  6. Objednatel je povinen co nejpřesněji poskytnout Zhotoviteli všechny potřebné informace, nejlépe písemně a příp. dle požadavků Zhotovitele, aby mohl Zhotovitel co možná nejpřesněji poskytnout Objednateli vhodné řešení a přesnější cenovou kalkulaci.
  7. Po podpisu Smlouvy o Dílo nebo potvrzení objednávky Objednatele Zhotovitelem, je Objednatel povinen zaslat na účet Zhotovitele zálohu ve výši 50% z celkové ceny objednaného díla, pokud není ve smlouvě nebo její příloze dohodnuta záloha jiná.
  8. V případě, že tato záloha nebude zaplacena, není Zhotovitel povinen započít s prováděním Díla. Za Dílo dodané Zhotovitelem Objednateli, je Objednatel povinen uhradit smluvenou cenu, a to dle podmínek uvedených ve Smlouvě o Dílo, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce Zhotovitele a v den odsouhlasení objednávky.
 • Záruka kvality zakázky, reklamace

  1. Zhotovitel dodá Dílo nepoškozené a v kvalitě, která byla sjednána či určena řádnou objednávkou nebo Smlouvou o Dílo. Nebyla-li kvalita zakázky určena, bude Dílo zhotoveno v kvalitě obvyklé pro stejný či obdobný typ zakázky.
  2. Dílo bude Zhotovitelem dodáno ve lhůtě uvedené ve Smlouvě o Dílo, jinak ve lhůtě uvedené
   v odsouhlasené nabídce Zhotovitele formou písemné objednávky Objednatele. Vlastnictví k Dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele uhrazením dohodnuté ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a zničení Díla přechází na Objednatele dnem převzetí Díla.
  3. Pokud není ve Smlouvě o Dílo uvedeno jinak, Objednatel není oprávněn požadovat předání zakázky, resp. díla, před zaplacením její ceny.
  4. Zhotovitel neodpovídá za vady zakázky, které vznikly v souvislosti s neposkytnutím odpovídajícího materiálu, podkladů nebo pokynů Objednatelem, jestliže Zhotovitel na vadnost materiálu nebo nevhodnost pokynů Objednatele upozornil.
  5. Zhotovitel neodpovídá za vady či chyby díla, které vznikly nevhodným a nebo neodborným zacházením či manipulací s Dílem po předání díla Objednateli.
  6. Uplatnění vad díla musí být uplatněna písemnou formou s náležitým popisem a foto/video-dokumentací vady, neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 3 dnů od předání Díla Zhotovitelem Objednateli. Tato prekluzivní lhůta se nepoužije, pokud je Objednatelem Spotřebitel.
  7. Reklamace se nevztahují na vizuální či funkční prvky díla, které byly součástí odsouhlaseného návrhu řešení a nebo jsou uměleckým záměrem a součástí díla vytvořeného Zhotovitelem.
  8. Reklamaci nelze uznat v případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli nekvalitní předlohu nebo neposkytl požadované podklady. Záruka za jakost se neposkytuje. To neplatí v případě, kdy je objednatelem spotřebitel. V takovém případě se řídí práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem.
 • Autorská práva a licenční podmínky

  1. Dílo je výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě, včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na rozsah, účel nebo význam, a tedy je autorským dílem ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb. Pokud Smlouva o Dílo neurčuje jinak, je výhradním vlastníkem práv používání a jakékoliv distribuce díla jeho autor, resp. Zhotovitel. Objednatel ani jiná fyzická či právnická osoba nesmí s dílem nakládat ani ho dále distribuovat bez písemného souhlasu autora, resp. Zhotovitele. Výjimku tvoří užití díla nebo jeho tiskové kopie pro osobní potřebu fyzické osoby a nebo užití díla pro výukové nebo ilustrační účely, a to ve všech případech bez účelu dosažení obchodního prospěchu. I v takovém případě je třeba uvádět jméno autora. Řeší-li Smlouva o Dílo autorské a licenční práva daného díla, jsou ujednání Smlouvy o dílo nadřazeny Všeobecným obchodním podmínkám.
 • Další ustanovení

  1. Zhotovitel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.
  2. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky či v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.
  3. Zhotovitel neodpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv, které jsou důsledkem obsahu Objednatelem předaných podkladů či požadavků u sjednané objednávky. Za takto způsobenou škodu nese plnou odpovědnost Objednatel.
  4. Zhotovitel je oprávněn, pokud Objednatel nevysloví výslovný písemný nesouhlas, použít Dílo přiměřeným způsobem pro účely vlastní prezentace.
  5. Zhotovitel je oprávněn použít a modifikovat dodaná data a podklady Objednatelem za účelem zhotovení Díla, kontroly kvality Díla, úpravy technických parametrů předaných dat nebo za účelem dosažení nejlepší možné kvality smluveného Díla. Zhotovitel nesmí předaná data nebo podklady (objednávku) použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.
  6. Objednatel před započetím realizace je povinen obeznámit zúčastněné osoby (tj. osoby, které budou zachyceni na fotografiích) a vlastníky použitých prostor, v nichž bude dílo realizováno, s realizací díla a nebudou bránit Zhotoviteli v realizaci díla. S danými skutečnostmi se Objednavatel zavazuje mít souhlas, což je a/nebo bude schopen v případě potřeby prokázat a souhlas předat Zhotoviteli.
 • Některá zvláštní ustanovení pro spotřebitele

  1. Ustanovení tohoto článku se použijí pouze v případě, kdy je Objednatelem spotřebitel ve smyslu občanského zákoníku – tato ustanovení mají případně přednost i před odchylnými ujednáními ve smlouvě. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
  2. Objednatel spotřebitel je oprávněn ve lhůtě 14ti dnů ode dne uzavření smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy o dílo za předpokladu, že smlouva byla uzavřena distančním způsobem (tj. např. emailem, poštou apod.) nebo byla uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání (tj. mimo sídlo Zhotovitele nebo jiný smluvními stranami předem dohodnutý ateliér). Pro účinnost tohoto odstoupení stačí, je-li odstoupení odesláno Objednatelem spotřebitelem k rukám Zhotovitele v poslední den této lhůty.
  3. V případě řádného a včasného odstoupení je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli spotřebiteli již zaplacené finanční prostředky (zálohu), což neplatí v případě, kdy Objednatel spotřebitel udělil Zhotoviteli výslovný pokyn k tomu, aby s plněním smlouvy započal před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy.
   V takovém případě je Zhotovitel oprávněn s odkazem na § 1834 občanského zákoníku ponechat si odpovídající část zálohy odpovídající ceně plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
  4. Pro účely odstoupení může Objednatel spotřebitel využít a emailem nebo poštou zaslat Zhotoviteli Objednatelem spotřebitelem podepsaný následující formulář:
   Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
   Vyplňte tento formulář a pošlete jej Zhotoviteli pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy,
   (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.Oznámení o odstoupení od smlouvy

   Adresát (jméno, adresa):Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/
   o poskytnutí těchto služeb(*)Specifikace zboží/služeb:
   Datum objednání(*)/datum obdržení(*):
   Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:
   Adresa spotřebitele/spotřebitelů:
   Podpis spotřebitele/spotřebitelů:
   Datum:
  5. Objednatel spotřebitel bere na vědomí, že na jeho žádost je Zhotovitel povinen vydat doklad
   o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby. V případě reklamace služby je povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy Objednatel spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Objednatel spotřebitel vyžaduje.
  6. Při komunikaci s Objednatelem spotřebitelem lze používat v souvislosti s uzavřenou smlouvou veřejnou komunikační síť a Zhotovitel nesmí využívat pro tuto komunikaci telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou.
  7. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím své elektronické (e-mailové) adresy info@petrmudrak.photo. Informaci o vyřízení stížnosti Objednatele zašle Zhotovitel na elektronickou adresu Objednatele.
  8. Zhotovitel tímto informuje Objednatele spotřebitele o tom, že v případě sporu se Zhotovitelem může Objednatel spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení tohoto sporu k České obchodní inspekci, přičemž tento návrh je bezplatný a toto řízení nezbavuje ani jednu ze smluvních stran práva domáhat se svých práv
   u soudu. Internetová adresa České obchodní inspekce je coi.cz.
  9. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s uzavřením smluv o zhotovení věci na zakázku (o pořízení a užívání fotografického díla) je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (coi.cz) spotřebitel nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu spotřebitele a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo se Zhotovitelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.
 • věrečná ustanovení

  1. Uzavřením Smlouvy o Dílo Objednatel současně potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, platnou cenovou nabídkou Zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění,
   a tyto přijímá.
  2. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování Díla po předchozím oznámení Objednateli (při splnění podmínek stanovených smlouvou o dílo nebo zákonných podmínek), bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany Objednatele. Smluvní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí Občanským zákoníkem.
  3. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností a tato změna nabývá účinnosti ode dne její oznámení Objednateli.
  4. Tato možnost změny Všeobecných obchodních podmínek neplatí v případě, kdy je Objednatelem spotřebitel.

V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2018.